Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102106 EXPRESSIÓ GRÀFICA I T 9
102107 QUÍMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102100 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102105 FÍSICA II T 6
102108 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102109 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
102113 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102116 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102118 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102103 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102111 ENGINYERIA TÈRMICA I B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102114 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102115 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
102128 TEORIA DE CIRCUITS B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102117 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102120 ELECTRÒNICA DIGITAL B 6
102121 SENYALS I SISTEMES B 6
102123 ELECTRÒNICA ANALÒGICA B 6
102124 TEORIA BÀSICA DEL CONTROL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102122 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA B 6
102125 PROCESSOS DISCRETS B 6
102126 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL B 6
102127 DISSENY DE SISTEMES DE CONTROL I ROBÒTICA B 6
102129 INFORMÀTICA INDUSTRIAL B 6
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102119 OFICINA TÈCNICA B 6
102130 INTEGRACIÓ DE SISTEMES I O 6
102133 PROGRAMACIÓ I COMUNICACIONS I O 6
102136 MECATRÒNICA I O 6
102139 PRÀCTIQUES TUTELADES EMPRESA B 15
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102131 INTEGRACIÓ DE SISTEMES II O 6
102132 INTEGRACIÓ DE SISTEMES III O 6
102134 PROGRAMACIÓ I COMUNICACIONS II O 6
102135 PROGRAMACIÓ I COMUNICACIONS III O 6
102137 MECATRÒNICA II O 6
102138 MECATRÒNICA III O 6
102139 PRÀCTIQUES TUTELADES EMPRESA B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101435 MOBILITAT 1 O 6
101436 MOBILITAT 2 O 6
101437 MOBILITAT 3 O 6
102140 TREBALL DE FI DE GRAU B 15