Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat de Lleida (Publicació BOE: BOE-A-2009-2893)

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té uns continguts docents que s'estructuren en els següents mòduls: 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

 

Distribució dels crèdits Formació bàsica Específica Optatius Pràctiques Treball de fi de grau
1r curs 54 6      
2n curs 12 48      
3r curs   60      
4t curs   6 24 15 15
Total 66 120 24 15 15

 

Guia Docent

Programes d'assignatures

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102104 Física 1 FB 1 6
102101 Càlcul FB 1 9
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102107 Química FB 1 6
102105 Física 2 FB 2 6
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102108 Organització d’Empreses FB 2 6
102109 Fonaments d’Informàtica FB 2 6
102113 Ciència dels Materials B 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics FB 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102112 Mecànica de Fluids B 1 6
102116 Fonaments d’Enginyera Elèctrica B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102103 Mètodes Estadístics FB 2 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 2 6
102114 Fonaments d’Enginyera Electrònica B 2 6
102115 Automatització Industrial B 2 6
102128 Teoria de Circuits B 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Organització de la Producció B 1 6
102120 Electrònica Digital B 1 6
102121 Senyals i Sistemes B 1 6
102124 Teoria Bàsica del Control B 1 6
102123 Electrònica Analògica B 1 6
102122 Electrònica de Potència B 2 6
102125 Processos Discrets B 2 6
102126 Instrumentació Industrial B 2 6
102127 Disseny de Sistemes de Control i Robòtica B 2 6
102129 Informàtica Industrial B 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102139 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1 15
102119 Oficina Tècnica B 1 6
  Optativa 1 O 1 6
101434 Matèria Transversal O 1 6
102140 Treball de Fi de Grau B 2 15
  Optativa 2 O 2 6
  Optativa 3 O 2 6

 

Optatives

Més Informació

Corequisit

Una assignatura esdevé corrrequisit d'una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenir-la aprovada.
Aquí podeu trobar els correquisits entre les assignatures optatives del grau.
 

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau.