Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Treball de Fi de Grau

El treball de final de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau i màster. En el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, el treball final de grau (TFG) té 15 ECTS, s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball que cada estudiant (o grup d'estudiants) realitza sota l'orientació d'un director o dos codirectors. Aquest treball permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Normativa

Reglament del Treball de fi del grau (Aprovada per Junta d'Escola de 23/12/2010)

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFG cal tenir presentada la proposta de TFG. Per presentar la proposta s'han de tenir superats 180 crèdits.
 • Per fer la presentació del TFG cal tenir totes les assignatures superades dels cursos anteriors i tenir cursades o superades les assignatures de 4t curs.

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFG.

Director i codirectors del treball

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència a la titulació.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un membre del professorat ha d'actuar com a codirector.

Proposta

La proposta del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula

La matriculació dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFG dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del treball

El treball s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continuada. Per a l'avaluació del TFG el director de l'EPS utilitzarà el Portafoli d’avaluació continuada del TFG.

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFG a realitzar. Serà avaluat pel director.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFG i les decisions preses. Serà avaluat pel director.
 • Document final del TFG (50%). Memòria final del TFG. Serà avaluat pel director.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Tribunal

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es fa a proposta del director, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del treball

El dipòsit del TFG s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en aquest enllaç.

La defensa del TFG podrà fer-se entre l'1 d'octubre i el 15 de setembre del curs acadèmic on s'ha matriculat el treball.

Premi Enginy

Cada any el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) convoquen el premi al millor Treball Final de Grau de les titulaciones de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i en Enginyeria MecànicaPer a més informació podeu consultar aquest enllaç

Guia docent del TFG

Guia docent.

Propostes de TFG en organitzacions i empreses del sector

 • Empresa: Letterbox Security
  Contacte per a més informació: Sr. Rafael Visens (rafvl2000@gmail.com)